აკედემიური ჟურნალი „ისტორიის რეკონსტრუქციები“

სტატიების კონკურსი. ბოლო ვადა: 15. 06.2016

 

„ისტორიის რეკონსტრუქციები“ რეფერირებადი მულტი-დისციპლინური აკადემიური ჟურნალია, რომელიც გამოიცემა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ. ჟურნალი მიზნად ისახავს თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს ისტორიულ-კულტურული კონტექსტის რეკონსტრუქციას.

 

ახალი ნომრის გამოსაცემად, ჟურნალი „ისტორიის რეკონსტრუქციები“ აცხადებს სამეცნიერო სტატიების მიღებას მაგისტრის, დოქტორანტურის სტუდენტის, ან დოქტორის ხარისხის მქონე შემდეგი დისციპლინების წარმომადგენელთათვის: ისტორია, სოციოლოგია, პოლიტიკის მეცნიერებები და ანთროპოლოგია.

 

პრიორიტეტული თემებია:

 • ქალაქი, როგორც მრავალფეროვანი, მუდმივად განვითარებადი სოციალური წარმონაქმნი. ქართული ქალაქების განვითარება და მათი შედარებითი ანალიზი;

 

 • ინსტიტუტები, ამ ტერმინის ფართო, სოციოლოგიური გაგებით. საინტერესო იქნება აკადემიური მსჯელობა კლანურ, საუბნო, პროფესიულ თუ კონფესიურ ერთობებზე გუშინ და დღეს;

 

 • ელიტები. ელიტის ადგილი პოლიტიკაში. ელიტის სოციალური სტრუქტურის ანალიზი. საქართველოს მემკვიდრეობა ამ მხრივ და მისი გარდატეხა თანამედროვეობის ჭრილში.

 

სტატიის წარდგენის გზამკვლევი:

 • სტატია უნდა გამოაგზავნოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე: mariam.matiashvili.3@iliauni.edu.ge.
 • სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს ვორდის ფაილში.
 • დასახელების ველში მითითებული უნდა იყოს ავტორის გვარი.
 • სტატიის ზომა უნდა იყოს 5000-15000 სიტყვა (მათ შორის ბიბლიოგრაფია).
 • სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
 • ავტორმა, რომელიც წარმოადგენს ფოტოდოკუმენტაციას, უნდა წარმოადგინოს დოკუმენტაციის საავტორო უფლებებიც.
 • სტატია უნდა შეესაბამებოდეს ილიას სახელმწიფო უნივერსისტეტის აკადემიურ სტილს, რომელსაც იხილავთ მითითებულ ლინკზე:

http://iliauni.edu.ge/uploads/other/2/2588.pdf

 

სარედაქციო საბჭო არ განიხილავს სტატიას, რომელიც:

 • უკვე გამოქვეყნებულია, ან წარდგენილია გამოსაქვეყნებლად სხვა სამეცნიერო ჟურნალში, ან სხვა ინტერნეტ და ბეჭდურ გამოცემაში.
 • არ მოიცავს არგუმენტირებულ მსჯელობასა და ანალიზს.
 • არ ჯდება ეთიკურ ნორმებსა და სტანდარტებში.
 • არ შეესაბამება ჟურნალის ფორმატს.

სტატია გაფორმებული უნდა იყოს შემდეგი ფორმატით:

 1. სატიტულო გვერდი: სტატიის სათაური, ავტორის სახელი, გვარი, ელექტრონული მისამართი, აფელაცია, თარიღი, აბსტრაქტი.
 2. ტექსტი: შესავალი, ძირითადი ნაწილი, დასკვნა, ბიბლიოგრაფია.

 

 

 

ისტორიის რეკონსტრუქციები