ორგანოთა ტრანსპლანატაციის გამოწვევები საქართველოში

Authors

  • ქეთო ტაბატაძე
  • ანანო შაყულაშვილი

Abstract

აბსტრაქტი

 ორგანოთა ტრანსპლანტაცია თანამედროვე  მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე დინამიურად განვითარებადი დარგია.  მთელს მსოფლიოში ყოველწლიურად 100 000-მდე ასეთი ტიპის ოპერაცია ტარდება, რაც ამდენივე გადარჩენილ სიცოცხლეს ნიშნავს. ორგანოთა ტრანსპლანტაცია შესაძლებელია როგორც ცოცხალი ორგანიზმიდან ასევე გარდაცვლილის სხეულიდანაც.მსოფლიოს მაშტაბით  მსგავსი ტიპის ოპერაციების 80 % სწორედ გვამური დონაციის მეშვეობით ხდება .მიუხედავად იმისა , რომ გვამური დონაცია საქართველოში 2000 წლიდანაა დაკანონებული , დღემდე არ მომხდარა გვამიდან ორგანოს დონაცია, ძირითად მიზეზად შეგვიძლია მივიჩნიოთ საზოგადოების მენტალობა. კანონის მიხედვით დონორი შეიძლება იყოს რეციპიენტის გენეტიკური ნათესავი, ასევე მეუღლის ნათესავი იგივე ხაზით, თუ აღნიშნულ პიროვნებებში ვერ მოხდება დონორის მოძიება, დონორობის უფლება ასევე შესაძლოა მიენიჭოს რეციპიენტთან ახლო ემოციურ კავშირში მყოფ პირს. რაც შეეხება გვამის გამოყენება ტრანსპლანტაციისთვის, იმ შემთხვევაშია ნებადართული თუ ადამიანმა სიცოცხლეშვე განაცხადა თანხმობა , ასეთი თანხმობის არარსებობის შემთხვევაში კი პასუხისმგებლობა ახლობლებს ენიჭებათ. როგორც აღვნიშნეთ გვამურმა დონაციამ დღემდე ვერ მოიკიდა ფეხი საქართველოში, მიუხედავდ იმისა , რომ კანონის მიერ ნებადართულია. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტებიდან მხოლოდ 26 %-სთვისაა  სრულიად მისაღები გვამური დონაცია, იმ რესპონდენტების ძირითად არგუმენტს, რომლებიც სრულიად ეწინააღმდეგება აღნიშნულ საკითხს, წარმოადგენს   რელიგიური და მორალური ფაქტორი.

 Organ transplantation challenges in Georgia

Tabatadze Keto, Shakulashvili Anano - Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of Social and Political Sciences, Bachelors of Sociology

Abstract

Organ transplantation is one of developmental industry of the modern medicine. In whole world approximately 100,000 transplant operation are made, which means 100,000 saved lives. Organ transplantation can make as from alive organism, as from deceased body. 80% of these operations are made from deceased body in the world. In spite of that postmortem donation is legalized from 2000 year , donation had never made from deceased body in Georgia. The reason of this is consciousness of society. According by low, donor might be genetic relative of patient. As concers utilization of deceased body for transplantation is allowed if patient says consent in its lifetime. Without consent liability gives its relatives. 26% of our respondents support postmortem donation. Other respondents say that religion da moral prohibit them postmortem donation 

 

7 იანვარი. 2017 წ.

References

ლევან ნანობაშვილი ; 1999; „ადამიანის ორგანოთა და ქსოვილთა გადანერგვის ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტი“.

ნ.ფრანგიშვილი 2007. „ორგანოთა გადანერგვა მხოლოდ სისხლის ნათესავებს შორისაა დაშვებული“http://www.medportal.ge/pg2.php?Id=579&act=newsarch&catId=130&act2=full

საქართველოს კანონი ორგანოთა გადანერგვის შესახებ; 2000; https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16780

Politcomersant; 2016. “ცოცხალ დონორთა წრის გაფართოება და ორგანოებით ვაჭრობის საფრთხე“

ქრისტინე გამთენაძე 2015 ; „ყველაზე ძვირადღირებული ოპერაციები საქართველოში“

https://bpn.ge/finansebi/15862-yvelaze-dzvirad-ghirebuli-operaciebi-saqarthveloshi.html?device=xhtml&lang=ka-GE

ნ. კალანდაძე ; 2014 ; ორგანოთა ტრანსპლანტაცია და ცოცხალ დონორთა წრე

U.S. Government Information on Organ Donation and Transplantation; 2015; “Organ Donation Statistics” ; https://www.organdonor.gov/statistics-stories/statistics.html

„შავ ტრანსპლანტოლოგთა საქმე- ვინ ყიდულობს საქართველოში გვამებს!“ ; 2015

http://www.mediacity.ge/news.php?id=247

Downloads

Published

2017-01-04