ახალგაზრდების ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკა და სტუდენტთა სამედიცინო დაზღვევა საქართველოში

Authors

  • ნატა ყაზახაშვილი
  • თინათინ მანჯავიძე
  • ნატო ფიცხელაური
  • პაატა იმნაძე
  • ნინო ჩიხლაძე

Abstract

სტატიაში განხილულია ახალგაზრდების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების საკითხები საერთაშორისო ორგანიზაციების პროგრამების და ახალგაზრდობის ეროვნული პოლიტიკის ჭრილში, სახელმწიფო მიდგომები სტუდენტური ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამებისა და ახალგაზრდული პოლიტიკის შესახებ. ახალგაზრდების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების, ჯანმრთელობისა და სამედიცინო მომსახურების საკითხებზე მათი ინფორმირებულობის დონის ამაღლების პროცესში ეფექტურ რგოლად შეიძლება იქნას განხილული სტუდენტთა ჯანმრთელობის პოლიტიკა, რაც უნდა განხორციელდეს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დონეზე სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან აქტიური თანამშრომლობით.

საკვანძო სიტყვები: ახალგაზრდების ჯანმრთელობა, ჯანდაცვის პოლიტიკა, ჯანმრთელობაზე უფლება, სტუდენტური დაზღვევა.

 

Youth HealthCare Policy and Student Health Insurance in Georgia

Nata kazakashvili, Tinatin Manjavidze, Nato Pitskhelauri, Paata Imnadze, Nino Chikhladze - Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of medicine, Department of Public Health

Abstract

Issues regarding the adolescents’ health and health promotion in dimension of the international organizations programs and Youth National Policy are discussed, as well as student’s health insurance State Programs are described in the article. Higher Educational Institutions should collaborate with governmental, non-governmental and international organizations in order to improve young people’s health and enhance students awareness regarding the health and youth medical services issues.

References

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/youth/introduction

Young People’s Health Care:A National Imperative, NIHCM-National Institute For Health Care Management, 2006.

Young people, health and youth policy, John Coleman and Ann Hagell, 2015.p.19

მოზარდთა და ახალგაზრდების ჯანმრთელობა საქართველოში 2015წ.- NCDC.p.4

Improving young people’s health and wellbeing-A framework for public health-Public Health England, 2014.p.7

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N218, 2009წ. 9 დეკემბერი.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N165, 2012წ, 7 მაისი.

საქართველოს მთავრობის განკარგულება №553, 2014 წლის 2აპრილი, საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ.

ახალგაზრდების ეროვნული კვლევა საქართველოში- UNICEF, 2014.p.8

Being young in Europe today, Young People migration and socioeconomic situation- Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat

Downloads