ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის განვითარება საქართველოში: ბარიერები და შესაძლებლობები

Authors

  • ხატია გიორგობიანი
  • ნატა ყაზახაშვილი
  • ნატო ფიცხელაური
  • ლაშა ლორია
  • ნინო ჩიხლაძე

Abstract

სტატიაში განხილულია ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის არსი და მნიშვნელობა, პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის არსებული მდგომარეობა, წინააღმდეგობები და ბარიერები, ასევე, საქართველოში ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის განვითარების პერსპექტივები.

საკვანძო სიტყვები: საექიმო საქმიანობა, პროფესიული პასუხისმგებლობის რეგულირება, პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა

Development of Physician’s Professional Responsibility in Georgia: Barriers and Opportunity

Xatia Giorgobiani, Nata kazakashvili, Nato Pitskhelauri, Lasha Loria, Nino Chikhladze - Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of medicine, Department of Public Health

Abstract

In this article the aim and importance of the physician’s professional responsibility insurance as well as current trends in insurance market are discussed. The study identifies barriers and opportunities of the future development of the professional responsibility insurance of physicians in Georgia.

References

საყვარელიძე, ფრიდონ. ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი, თბილისი: დასი 1999წ.

თუმანიშვილი, გიორგი. პასუხისმგებლობა - http://www.tabula.ge/ge/blog/71340-pasuxismgebloba (11.07.2016).

M. Sage, ’’The Forgotten Third: Liability Insurance And The Medical Malpractice Crisis’’, Health Affairs, 2004.

Diederich Healthcare, ’’2015 Medical Malpractice Payout Analysis’’, 2015.

Katsuyuki Kinoshita, ’’Professional Liability Insurance Program of the Japan Medical Association’’, JMAJ, 2007.

ექიმების და სამედიცინო პერსონალის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის პროგრამა, საქართველოს დაზღვეულ მედიკოსთა სააგენტო, 2014წ. http://gima.ge/admin/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/Offer%20Liability%20Insurance.pdf (11.07.2016).

გეგელაშვილი, გიორგი. „პაციენტთა უსაფრთხოება“ - შუალედური ანგარიში, პაციენტთა უსაფრთხოების საქართველოს ალიანსი, თბილისი, 2012წ.

საქართველოს კანონი „საექიმო საქმიანობის შესახებ“, (2001 წლის 8 ივნისი), თავი X, მუხლი 73/74 - http://www.tma.edu.ge/files/files/kanonebi/1.pdf (12.07.2016).

ჯავაშვილი გივი, კიკნაძე გურამ, ქუთათელაძე ნაირა. (საქართველოს ბიოეთიკის და ჯანმრთელობის დაცვის სამართლებრივი საკითხების შემსწავლელი საზოგადოება) - „ადამიანის უფლებების საკითხებზე საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მოქმედი რეგულაციებისა და ეთიკის ნორმების მიმოხილვა და ანალიზი“ - თბილისი, 2012წ.

საქართველოს კანონი - „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ (1997 წლის 10 დეკემბერი), თავი მე-5-ე, მუხლი 38. „დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის სუბიექტის ეთიკური პრინციპები და ინტერესთა შეუთავსებლობა“ ( 1 7 . 1 2 . 2 0 1 0 . N 4 1 3 3 , ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან).

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური, სტატისტიკა http://www.insurance.gov.ge/Statistics.aspx (12.07.2016).

ბარბაქაძე, სოფიკო. ‘’ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა საქართველოში’’, თბილისი, 2014წ.

2007 წლის სადაზღვევო ბაზრის სტრუქტურა დაზღვევის სახეობების მიხედვით - http://aaf.ge/index.php?menu=1&jurn=102&rubr=0&mas=643 (12.07.2016).

Downloads

Published

2017-01-07